Finns mallar för handlingsplan gällande brand och rån?

Jag håller på att utforma handlingsplaner för brand och för rån. Är det så att ni har några färdiga mallar att använda? Likadant när det gäller checklistor för samma områden.

SVAR: Handlingsplanen går knappast att ”malla” eftersom den utgår ifrån era specifika risker och brister som ni upptäcker genom en brandskyddsrond eller dylikt. När jag pratar handlingsplan menar jag en åtgärdslista med förbättringsförslag under rubrikerna Vad (ska göras), Vem (är ansvarig) och När (ska det vara klart). Jag vet att handlingsplan också kan användas synonymt med riktlinjer kopplade till policy o dyl, men jag svarar utifrån Arbetsmiljöverkets definition (se mer i t ex föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1). Checklistan som föregår handlingsplanen och hjälper er att ställa de rätta frågorna, t ex vid en rond, kan ni ta hjälp av utifrån, för att täcka in alla viktiga aspekter och slippa eventuell hemmablindhet. I Räddningsverkets författningssamling (SRVFS 2004:4) ingår en enkel men genomgripande checklista som en del av de ”allmänna råden och kommentarerna om skriftlig redogörelse för brandskyddet”. Dessa frågor kan ligga till grund för en brandrond. Vad gäller rån så måste ni återigen utgå från hur rånrisken ser ut hos er och vad ni kan göra åt risken fysiskt, organisatoriskt, psykiskt och rehabiliterande. Undersök vad som behöver förbättras, precisera muntliga och skriftliga instruktioner, skriv tydliga riktlinjer och skapa rutiner för såväl rånförebyggande som efterhjälpande arbete och förmedla detta till personalen, exempelvis på en intern utbildningsdag. Använd gärna föreskriften Hot och våld (AFS 1993:2) från Arbetsmiljöverket som hjälp. De har också ett par gratisbroschyrer på temat, och vissa av dem innehåller branschanpassade checklistor för att förebygga hot och våld.