Samverkansgrupp för arbetsmiljöfrågor?

Jag är skyddsombud på en organisation som delar lokaler med flera andra organisationer, som också har skyddsombud. Jag tror att det vore bra att ha en samverkansgrupp för arbetsmiljöfrågor där representanter för de olika organisationerna ingår. Vad bör en sådan grupp tänka på med tanke på att vi kommer från olika organisationer? Ska arbetsgivarna vara representerade i gruppen?

SVAR: En samverkansgrupp är en god idé, och man kan prova sig fram med formerna för en sådan – inget arbetssätt är a priori det bästa. Hakar kan vara att lokalen ägs av en av de organisationer som ska samverka, eller att en av dem dominerar kraftigt i storlek. Det skapar ojämn förhandlingsstyrka om den situationen uppstår att de någon eller några av organisationerna ställer särskilda krav miljö, komfort eller ändamålsenlighet. Det kan röra sig om buller – kanske sitter en del personal mot gatan, andra mot en gård – eller om ventilation som stör i vissa rum, det kan röra sig om behovet av avskildhet eller städning eller tillgång till gemensamma utrymmen. Respektive arbetsgivare bör vara formellt representerad i arbetsgruppen, så att de som ytterst har ansvaret för arbetsmiljön kommer till tals redan i diskussionerna om arbetsmiljöförhållandena och möjliga åtgärder. Om de olika organisationerna har olika rutiner för hantering av arbetsmiljön är det viktigt att diskutera i vilken utsträckning – om alls – sådana rutiner bör förändras som en följd av samverkansgruppens behov.