Jag är ny som skyddsombud och undrar över hur tiden för detta uppdrag ska läggas

Jag är ny som skyddsombud och undrar över hur tiden för detta uppdrag ska läggas.
Ska det ingå i mitt arbetsschema när jag ska göra det som krävs för att utföra uppdraget? Jag har hamnat i en diskussion med min arbetsledare, som anser att jag ska ha ett fullspäckat schema även om jag är skyddsombud på skolan. Det blir svårt att utföra uppdraget om jag inte har någon tid för det på arbetsplatsen.
Eller ska det ske utanför arbetstid? Vad ingår då? Lön? Räknas efterforskningar som en del av det arbetet, läsa på om ett arbetsmiljöområde jag behöver lära mig mer om, uppdatera mig, läsa rapporter, samtal med arbetstagare m.m?
Kan det läggas både under arbetstid och utanför? Om det ska läggas utanför arbetstid, undrar jag hur jag ska kunna vara lyhörd för arbetstagarna, och kunna stötta och ge dem råd i frågor de vill
ha i stunden?
Jag undrar också om jag har rätt att gå på föreläsningar, kurser mm för att sköta uppdraget som skyddsombud så bra som möjligt? Och om arbetsgivaren ska stå för lönen dessa tillfällen, kursavgifter, resor, mat?

SVAR: Alla skyddsombudets rättig- och skyldigheter framgår av Arbetsmiljölagens sjätte kapitel (se www.av.se/lagochratt/aml). Där sägs att ”skyddsombud … har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningförmåner”. Den här formuleringen ska du visa för din arbetsledare – till att börja med. Sedan kommer säkert frågan om hur mycket tid skyddsombudsuppdraget tar. Det kan ingen veta, möjligen kan tidigare skyddsombud ha en uppfattning om hur det varit. Men svaret beror också på hur hög ambitionen är – se föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) som din arbetsledare inte heller verkar känna till. I grunden är denna föreskrift ett dokument om ständig förbättring, ett system för kvalitetssäkring av arbetsmiljön. I fjärde paragrafen sägs bl a att arbetsgivaren ska ge skyddsombuden möjlighet att delta i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Frågan om vidareutbildning på arbetstid inom arbetsmiljöområdet måste förhandlas med arbetsgivaren, då också förmåner eller ersättningar för kost och logi. I organisationer där arbetsmiljön tas på allvar är det vanligt att skyddsombuden ses som en tillgång, vars kunskaper om hur de anställda uppfattar sin miljö är värdefulla för arbetsledningen.