Kan personalen hindra att en skadad person får anpassade arbetsuppgifter?

Jag arbetar på en plats där finns mycket konflikter bland personalen. Jag undrar hur gör man som arbetsgivaren om en person har en skada, men enligt läkare är denne personen ändå fullt arbetsförbar om persomen får lämpligt administrativ arbete tills personen skall in på behandling/operation och övrigt personal mottsätter sig när arbetsgivaren ger denne skadade möjlighet att arbeta. Det har blivit mycket upprörda stämningar bland personalen angående detta.

SVAR: Vilka skyldigheter ni som arbetsgivare har när det gäller anpassning av arbete i samband med rehab går att läsa i AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. Hänvisa gärna till den i dialog med övriga medarbetare om varför vissa anpassningar kan behöva göras på arbetsplatsen. Som arbetsgivare får du dock inte göra några förändringar som riskerar övriga medarbetares hälsa (Arbetsmiljölagen). Du hänvisar till att läkaren bedömer full arbetsförmåga om vissa anpassningar görs tillfälligt. Om jag förstår dig korrekt så är det anpassningar som du som arbetsgivare finner lämpliga att göra. Det finns med största säkerhet andra orsaker till konflikten som nu har bubblat upp till ytan. Här är det ditt ansvar som arbetsgivare att gå till botten med orsaken och reda ut den eller de konflikter som finns på arbetsplatsen. Lämpligt är här att ta hjälp av företagshälsovården i exakt hur ni ska hantera gällande konflikt/er. Det är också så att om läkare bedömer att personen kan arbeta med tillfälligt anpassade arbetsuppgifter under väntetid inför operation så kommer inte Försäkringskassan bevilja sjukpenning och då finns det inget annat alternativ för personen i fråga än att utföra tänkta arbetsuppgifter. Konflikter är bland det besvärligaste att hantera på en arbetsplats men ta hjälp av expertkompetenser så kommer arbetsmiljön för hela arbetsplatsen förbättras avsevärt!