Vad gäller när man hotas vid jobb i någons hem?

Hur gäller arbetsmiljöreglerna när man arbetar i någons hem? Vad har jag t ex för skydd om en vårdtagare blir hotfull?

SVAR: Det finns en särskild föreskrift i arbetsmiljölagen som heter Omsorgsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18), som tar upp precis det du efterfrågar. Där finns t ex en paragraf där det står att är det risk för våld så får arbetet inte utföras som ensamarbete. I lagtextens kommentaravsnitt finns beskrivningar om att arbetsgivaren måste informera hur psykiska sjukdomar yttrar sig, organisera handledning och stöd för berörda anställda, förebygga olyckstillbud genom säkerhetsrutiner osv. Det finns också en annan särskild föreskrift, Våld och hot (AFS 1993:2). Föreskrifterna ges ut av Arbetsmiljöverket, som även har gratisbroschyrer/checklista om hot och våld inom omsorg som du kan beställa genom verkets Publikationsservice, tel 08-730 97 00. Se även www.av.se Ni bör sammanställa era tillbud och olyckor, för att kunna förebygga dessa. Allvarligare olyckor ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket.