Hur får vi grepp om signalerna om mobbning?

Om en medarbetarundersökning visar signaler på att det förekommer mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier – hur ska skyddsombudet tillsammans med chefen gå vidare?

SVAR: Det är bra att ni fått fram dessa, förhoppningsvis tidiga signaler, på att något inte står rätt till i er organisation. Mitt första råd är att ni ska akta er för att kalla till stormöte, vilket lätt kan urarta till "offentlig rättegång". Kalla istället till samtal med berörda. Det är bra att chef och skyddsombud samarbetar kring detta. Koppla in företagshälsovården, om ni har sådan, eller annan konflikthanteringskonsult, om ni har behov av extern neutral hjälp. Börja gärna med att ni i samband med resultatredovisning av medarbetarundersökningen, diskuterar resultatet och tar fram förslag till förbättringsåtgärder i smågrupper. Se till att samtalsklimatet är öppet och icke-fördömande samt att alla får komma till tals. Om inget kommer fram av detta tillvägagångssätt kan ni göra en fördjupad mätning, genom mer preciserade skriftliga frågor eller en djupintervjuundersökning bland anställda och ledning (lämpligen med extern expertis). Det går också att använda utvecklingssamtalen till att fånga upp samarbetsproblem eller konflikter. Om ni inte har det, så bör ni utforma en anti-mobbningspolicy, så att ni gör klart vad som tolereras i organisationen, och vem man kan vända sig till vid problem. Det finns regler mot kränkande särbehandling på arbetet (Arbetsmiljöverkets föreskrift Kränkande särbehandling AFS 1993:17, se www.av.se). Tillämpningen av de reglerna fungerar bäst om det är någon annan än arbetsgivaren som utövar mobbningen, eftersom det är arbetsgivarens ansvar att se till att mobbning inte förekommer. Läs gärna mer i handboken Mobbningsboken, som kan beställas från Arbetsmiljöforum.