VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UPPHANDLAR KURS?

Vi har tänkt satsa på kompetenshöjning för de anställda. Inga märkliga saker, men hur man t ex blir bättre på bemötande – vi jobbar i ett s k människoyrke. Finns det något särskilt man bör tänka innan man drar i gång ett sådant program, och hur man gör när man upphandlar utbildning? Vi vill ju gärna att kurserna ska ge nåt konkret och inte bara vara några trevliga dagars avkoppling. Och hur ser man till att de nya lärdomarna blir en del av vårt arbetssätt framöver?

SVAR: När man jobbar med andra har tidigare erfarenheter av mellanmänskliga situationer stor betydelse, och att medvetet reflektera över sådana, enskilt och i grupp, är den viktigaste vägen att förbereda sig på nya händelser och bli klokare. Poängen är att sådan reflektion vidgar individens repertoar av förhållningssätt; vad man kan göra i olika lägen blir så att säga övervägt i förväg. En kompetenshöjande kurs bör alltså ge deltagarna möjlighet att utifrån egna erfarenheter diskutera tänkbara konkreta problem som kan inträffa och få nya infallsvinklar. Före upphandlingen bör ledningen ha en tydlig bild av vad man vill åstadkomma med en kurs; den bilden ska ligga till grund. Man vill exempelvis att de anställda ska få metoder att hantera klagande anhöriga. En arrangör bör kunna svara på frågor om i vilken utsträckning föreslaget innehåll (förberedelse genom läsning, föreläsning, dialog, rollspel, etc) ger pålitliga resultat i den vardag som är deltagarnas. Också frågan om hur ”de nya lärdomarna” kan förvaltas i arbetets vardag ska kunna besvaras av utbildaren. Ett vanligt problem är just att kurser blir avkoppling, sen kör man på i gamla hjulspår.