VAD KAN VI KRÄVA AV UNDERLEVERANTÖREN?

Vilka krav kan man som privatföretag ha på underleverantörer, utöver att de levererar det man förväntar sig? Kan man t ex begära att de ska hålla en viss nivå på sin egen arbetsmiljö – och hur gör man då? Och: Kan man begära att underleverantörerna agerar lojalt, dvs inte sprider info om oss eller kontaktar våra anställda och försöker ta reda på hur läget är internt, etc?

SVAR: Ett företag kan ha alla möjliga krav på underleverantören förutsatt att de inte strider mot lagen, de får t ex inte innebära diskriminering eller brott mot arbetstidsregler. Kraven ska framgå i avtalet mellan företagen, som också ska innehålla klausuler om vad överträdelser ska leda till. Om beställaren anser att arbetsmiljön hos en tilltänkt underleverantör ligger alltför nära en miniminivå, till exempel när det gäller att hålla gränsvärden (som ska underskridas med god marginal) bäddar det för en besvärlig förhandling – om inte underleverantören drar sig ur. Detsamma gäller för tilltänkta underleverantörer i ett annat land än Sverige. De kan anse sin arbetsmiljö god nog enligt där gällande lag, medan det svenska företaget, av skäl som berör dess rykte, vill att den ska matcha eller röra sig mot vad svensk lagstiftning kräver. Klart är också att krav kan ställas på lojalitet och diskretion hos underleverantören och dess anställda. Innehållet i avtal mellan företag och underleverantörer ska alltså vara känt för anställda i de båda företagen, åtminstone i huvuddrag. Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler. Eftersom myndigheters och annan offentlig verksamhet finansieras med skattepengar är dessa regler mer strikta och bygger på EU-direktiv. Till skillnad från i ett företag måste upphandlingen ske i fri konkurrens mellan företag som uppfyller vissa grundläggande krav. För mer information se www.konkurrensverket.se/upphandling/ om-upphandlingsreglerna.