VAD GÖR VI ÅT HALT GOLV?

Vi har ett vackert, men halt stengolv i entrén, och nu när den mer blöta årstiden kommer ökar riskerna för fall. Finns det någon bra lösning? Känns också synd att helt täcka det med mattor – men kanske nödvändigt?

SVAR: Låt inte estetiska hänsyn gå före säkerheten. Utan att veta entréns bredd och djup är det svårt att ge generella råd, men med två smala, halksäkra och med stengolvet samstämda mattor, en vardera för in- och utpassage, kan kanske även utseendefrågan få en lösning. Man kan naturligtvis inte obetingat kräva att de som passerar går på dessa stråk, därför är det också viktigt att halkrisken vid sidan av dessa begränsas, d v s så lite smutsvatten som möjligt dras in, något man åstadkommer med t ex en matta av hampa alldeles innanför ytterdörren, att stampa av snö från skorna och att torka av sulorna på. En välgjord skylt om halt stengolv är också på sin plats.