Vad får finnas i personakten?

Vad får en chef lägga ner i en medarbetares personakt? Hur går man tillväga om man är övertygad om att vissa saker lagts ner där som efterhandskonstruktioner för att rättfärdiga diverse orättvisor?

SVAR: Det här rör sig om en större fråga än om en enskild chefs handlande. Till att börja med bör du ta rätt på om företaget/förvaltningen/organisationen har någon policy för hantering av uppgifter om anställda. Vänd dig till personalenheten, om det finns en sådan, med frågan. Även representanter för facket bör veta. Om ingen sådan policy finns kommer chefer på olika avdelningar och nivåer att upprätta och använda noteringar om enskilda anställda på olika sätt, vilket lämnar utrymme för godtycklighet. Känner ledningen till att det upprättas "personakter" och kan i så fall ledningen garantera att sådan godtycklighet inte förekommer? Den frågan bör facket, skyddsombudet eller ni gemensamt rikta till ledningen, liksom frågorna om anställda har rätt att kontrollera innehållet i sin personakt och vilken användning av personakterna som företaget anser tillåten. T ex överlåtande, inom eller utom företaget, av handlingar. Sedan dessa förhållanden utretts kan du i bästa fall konfrontera chefen vad gäller sanningshalten i aktens dokument. Eftersom chefen har den större makten bör du söka stöd hos facket inför en sådan konfrontation, en redan tidigare känslig eller dålig relation kan förvärras. Läs också föreskriften AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet som förberedelse.