MÅSTE JAG TA SOMMARSEMESTER?

Hur stor rätt har arbetsgivaren att tvinga mig att ta semester i sommar? Jag vill vara hemma för att se efter en gammal släkting och det skulle passa mig bättre att vara ledig i höst istället.

SVAR: I semesterlagen skiljer man på företag som är bundna av kollektivavtal om medbestämmande i frågor om semesterledighet, och de som saknar sådant avtal och därmed är bundna enbart av semesterlagen. Om din organisationen har ett sådant kollektivavtal måste arbetsgivaren förhandla med din fackklubb om när du ska ha semester. Om ingen enighet uppnås beslutar arbetsgivaren om saken - ”om inte något annat har avtalats”, till exempel att sådan oenighet ska hänskjutas till någon partssammansatt grupp. Om kollektivavtal inte träffats säger semesterlagen att arbetsgivaren ska ”samråda med arbetstagaren”. Arbetsgivaren har, i ditt fall, semesterlagens 12 § på sin sida, som säger att semesterledigheten ska (!) förläggas ”så att arbetstagaren får en ledighetsperiod på minst fyra veckor under juni-augusti”, om inte annat avtalats. Saknas avtal får ”en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det”. Vård av sjuk släkting bör nog ses som ”särskilt skäl”, och det betyder att din arbetsgivare kan vika sig för dina önskemål – men måste inte göra det. Svaret på frågorna blir därmed: Ja, arbetsgivaren kan tvinga dig att vara sommarledig, för såvitt inte organisationen har en rutin som jämställer parterna i frågor om förläggningen av semestrar.