MÅSTE JAG BYTA UPPGIFTER EFTER FÖRÄLDRALEDIGHETEN?

Jag jobbar med rätt allmänna kontorsgöromål, har t ex svarat på kundförfrågningar. Nu har jag varit föräldraledig och just kommit åter. Chefen vill att jag ska jobba med andra uppgifter och bl a gå en kurs i IT-support. Jag trivs bättre med hur det var tidigare och såvitt jag kan se behöver de uppgifterna fortfarande göras, även om de nu är utlagda på andra. Kan chefen tvinga mig att byta uppgifter? Vad händer om jag vägrar?

SVAR: Enligt 16 § föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare pga föräldraledighet. Enligt lagens förarbeten utgör en omplacering mot arbetstagarens vilja ett missgynnande. Utgångspunkten är att en föräldraledig arbetstagare har rätt att få tillbaka samma arbetsuppgifter som han/hon hade innan föräldraledigheten. Har arbetsuppgifterna av organisatoriska skäl försvunnit förändras situationen på så vis att arbetsgivaren istället är skyldig att (om möjligt) erbjuda en likvärdig befattning. För att omplaceringen ska vara otillåten behöver det dock finnas ett samband mellan omplaceringen och den aktuella föräldraledigheten. I denna typ av mål är bevisbördan delad på så vis att arbetstagaren måste bevisa omständigheter som gör det antagligt att han/hon blivit missgynnad pga föräldraledigheten. Om arbetstagaren lyckas går bevisbördan över till arbetsgivaren som då måste bevisa att agerandet (omplaceringen) inte hade något samband med föräldraledigheten. Utifrån frågans utformning är det dock oklart om förändringen är så pass omfattande att det är att betrakta som en omplacering, dvs en varaktig förändring av tjänsten. En allmänt hållen befattningsbeskrivning kan därmed bli till nackdel i det aktuella fallet. Vilka arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig att utföra bestämmer arbetsgivaren utifrån dennes arbetsledningsrätt. Om en arbetstagare vägrar att utföra arbetsuppgifter riskerar arbetstagaren att arbetsvägra, vilket utgör ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och normalt är grund för avsked. Sammanfattningsvis har du rätt att återgå till samma befattning som innan du var föräldraledig. Ryms flera olika arbetsuppgifter inom samma befattning bestämmer arbetsgivaren vilka av dessa som du utför. Du kan inte utan att riskera din anställning vägra att utföra arbetsuppgifter inom din befattning. Rent praktiskt rekommenderar jag att du tar kontakt med ditt fackförbund och ber om hjälp. Innan ditt ärende och din arbetsskyldighet är bättre utredd bör du inte vägra att utföra några arbetsuppgifter.