KAN VI SÄGA UPP DEN SOM INTE KLARAR JOBBET?

Vi har rekryterat en person som inte klarar sina arbetsuppgifter rent kunskapsmässigt. Kan vi säga upp personen? I vilken grad måste vi som arbetsgivare nu erbjuda kurser och vidareutbildning? Kan vi omplacera personen till någon enklare uppgift?

SVAR: Av 7 § anställningsskyddslagen, las, följer att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Antingen pga arbetsbrist eller av skäl som beror på arbetstagaren personligen, sk personliga skäl. Bristande arbetsprestation faller under det senare. Av las framgår inte vad som exakt menas med saklig grund, utan begreppet hämtar sitt innehåll från Arbetsdomstolens rättspraxis, som tar sin utgångspunkt i lagens förarbeten. Av las framgår dock när det inte finns saklig grund. En uppsägning är t ex aldrig sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till ett annat arbete hos sig. Bristande arbetsprestation kan vara saklig grund för uppsägning, men det är inte alltid fallet. Saklig grund kräver normalt att arbetsgivaren uppfyllt sina sk lojalitetsförpliktelser gentemot den anställde och att problemet ändå kvarstår. Uppsägning är den sista åtgärden när övriga alternativ är uttömda. När arbetsgivaren upptäcker en bristande arbetsprestation är det viktigt att upplysa den anställde om detta och försöka hitta en lösning. I första hand genom samtal, kompetensutveckling eller annat stöd. Hur omfattande åtgärder som är skäliga att kräva varierar från fall till fall. Faktorer som spelar roll är t ex hur stort företaget är - en kommun har större skyldigheter än ett litet företag, vilken typ av befattning det rör sig om och hur lång anställningstid den anställde har. Om arbetstagaren inte medverkar i åtgärderna påverkar det bedömningen negativt. Fortsätter problemet ska arbetsgivaren återigen påtala vilka brister som finns och vilka förändringar man vill se, t ex genom en skriftlig erinran. Om arbetsgivaren efter att detta skett och skäliga åtgärder vidtagits ändå inte kommit till rätta med problemet, kan en uppsägning av personliga skäl bli aktuell. När man prövar om saklig grund finns görs en prognos inför framtiden utifrån gjorda åtgärder och hur arbetstagaren svarat på dessa. En uppsägning är som framgår ovan aldrig sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren ett annat arbete. Det man då syftar på är lediga befattningar i organisationen. Arbetsgivaren behöver alltså inte skapa eller ändra några befattningar för att skapa en ledig tjänst. Finns det en ledig befattning med enklare arbete ska arbetstagaren erbjudas den. Bolaget bör undersöka om arbetstagaren är fackligt ansluten för att fullgöra sin förhandlingsskyldighet med ett eventuellt fack innan en uppsägning verkställs.