Kan vi ålägga bibliotekspersonalen att se till att lokalen utryms vid brand?

Jag håller precis på att arbeta om en brandskyddsplan på jobbet (ett bibliotek). Vi har nu ett förslag till tillägg till planen; ”Personalen som arbetar i informationsdisken tillser att bibliotekslokalen utrymmes. Personalen i informationsdisken tillser att ingen går in i bibliotekslokalen igen förän brandkåren så tillåter.”
Min fråga är om ett tillägg av denna typ skulle kunna innebära att arbetande personal i informationsdisken skulle kunna bli juridiskt ansvariga för att lokalen inte utrymdes / någon gömde sig kvar / sprang in igen eller dylikt i händelse av en brand? Skrivningen är ju givetvis till för att uppmärksamma de som arbetar i informationsdisken på att det är viktigt att få ut besökarna då många inte förstår att det är ett brandlarm som går när klockorna börjar ringa.

SVAR: Utifrån din beskrivning utgår jag ifrån att det är ett offentligt (kommunalt) bibliotek det handlar om, där personalen ska "ansvara" för tredje man, dvs allmänheten vid eventuell brand. I mitt svar utgår jag främst från Arbetsmiljölagens perspektiv och har personalens bästa för ögonen. Lagen om skydd mot olyckor gäller, men eftersom jag inte riktigt vet er roll reserverar jag mig för att speciella regler kan gälla era offentliga lokaler. Ni kan fördjupa er i lagen och Statens räddningsverks författningssamling, om ni behöver mer hjälp än nedanstående. Först och främst tycker jag det är bra att ni preciserar ansvarsområden och noggrant tänker igenom olika konsekvenser. Jag vill betona vikten av att den som får ytterligare ansvarsfulla arbetsuppgifter behöver utbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Personalen i informationsdisken blir en sorts utrymningsledare, och behöver utbildas i brandskydd. Vanligt är att utrymningsledare förses med t ex självlysande västar att använda i en skarp situation, för att synas vid utrymningen. De behöver också träna på sin nya roll (brandövning), och kanske på att hantera människor i kris/chock. Använd gärna företagshälsovården som extern resurs liksom räddningstjänsten. På andra arbetsplatser brukar man använda sig av besökslistor för att på utrymningsplatsen försäkra sig om att alla närvarande kommit ut. Detta tillvägagångssätt fungerar inte på vanliga bibliotek, utan ni behöver särskilda rutiner för att säkerställa detta. Personalen kan behöva en enkel kortfattad checklista att bocka av på, så de inte glömmer något viktigt tillvägagångssätt i "stundens hetta". Har man följt rutinerna och riktlinjerna ska man inte drabbas av juridiska efterverkningar. Olyckor kan inträffa även om man tycker sig ha tänkt på allt. Ju mer ni försöker förutse, desto bättre är det. Det ni gör här är att ni delegerar en arbetsmiljöuppgift till personalen i informationsdisken. En delegeringsordning ska helst vara skriftlig och det handlar om att delegera en arbetsuppgift och ansvara för att denna blir utförd, inte att delegera själva ansvaret. Ihop med delegering hör just kompetens, resurser och befogenheter, som jag skrivit om tidigare.