KAN MAN LÄTT MÄTA STRESS?

Finns det något enkelt sätt att mäta om en person är stressad, eller riskerar att bli det? Kan man ta något fysiskt prov eller finns det frågor som enkelt ringar in saken?

SVAR: Det finns både provtagningsmetoder och frågeformulär för att följa anställdas stressutveckling. För en lyhörd chef kan sådana uppföljningsmetoder vara ett komplement, om de anställda är många. Chefens primära fråga till var och en av dem borde dock lyda: ”Har du tid och resurser för att göra ditt jobb så som vi båda vill att det ska göras”? Så ser idealet ut. Men också lyhörda chefer är stressade. Provtagning kan göras med blodprov eller, enklare, med salivprov. Därefter måste provet analyseras till sitt innehåll av stresshormoner och resultatet jämföras med normvärden och tidigare resultat. Det finns också enkla frågeformulär för så kallad screening, i vilka de anställda själva rapporterar, till exempel på en skala, sina stressymtom av olika slag: sömnproblem, överaktivitet, koncentrationsproblem, etc. Det finns flera vetenskapligt testade formulär för detta, som dock kräver administrativa resurser för distribution, återinsamling och bearbetning. Nyligen har man provat en enklare metod forskningsmässigt, med endast en fråga per sms, med lovande resultat. Frågan: ”Har du känt dig stressad den senaste tiden?” Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på natten, eftersom man tänker på problem. Svarsalternativen är 1 till 5, där de högre värdena (4: ganska mycket, 5: väldigt mycket) svarar mot förstadier i en utmattningsprocess. Det rör sig då alltså om rätt så allvarliga stressituationer som måste uppmärksammas och åtgärdas. Frågan har skickats per sms till försöksgruppen veckovis, och svaren som avgetts under de två till fyra första veckorna visade sig indikera vilka som fått svårare stressföljder – sjukfrånvaro, depression och utmattning – 12 månader senare. Forskarna drar slutsatsen att metoden kan användas praktiskt i arbetslivet.