Kan arbetsgivaren kräva att man arbetar mer?

Jag arbetar sedan 1998 28 timmar/vecka med en så kallad kombitjänst bestående av städ samt kundbetjäning i kassa/upplockning av varor. Sedan 2004 varaktig sjukersättning med 50 procent på grund av tumartros. 2009 omförhandlades städningen till cirka 11 timmar, då butiksytan minskade och i samband med detta ändrades tjänsten till enbart städ.
Arbetsgivaren vill nu att alla anställda ska ha en kombitjänst. Kan denne då kräva att man går upp och arbetar mer och i så fall hur mycket. Borde väl i så fall vara bara 3 timmar, eftersom bedömningen av den varaktiga sjukersättningen skett på 28 tim. Kan man bli uppsagd om man inte klarar detta och vem har rätt att bedöma vad man klarar ? Vem vänder man sig till om det lokala fackombudet håller med arbetsgivaren?

SVAR: ”För att en försäkrad ska ha rätt till sjukersättning måste arbetsförmågan anses vara stadigvarande nedsatt och att åtgärder som avses i 27 kap. 6 § SFB eller 29–31 kap. SFB inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga (33 kap. 6 § SFB).” Utdrag ur Försäkringskassans vägledning 2004:9. Detta är utgångsläget när (varaktig) sjukersättning beviljas sedan 1 juli 2008. Det som även gäller för tiden före dess är att Försäkringskassan alltid bedömer rätten till sjukersättning mot en heltidstjänst (40 timmar/vecka), oavsett aktuellt ärendes anställningsgrad. Ett exempel för detta är om en anställd har en anställning på 65 % och blir beviljad 50 % sjukersättning så är det 15 % av den befintliga tjänsten som den anställde inte bedöms kunna utföra. Ett mål i Arbetsdomstolen, nr 3/10, har dessutom fastställt arbetsgivarens rätt att sätta ner anställningsgraden i motsvarande grad som den av Försäkringskassan beslutade sjukersättningen. Med informationen ovan så ställs därför ett antal frågor gällande din frågeställning. Hur ser egentligen anställningsförhållandena ut? Har nedsättningen av anställningsgrad och arbetad tid beräknats på ett korrekt sätt? Osv. Det är även beroende på hur det är reglerat i anställningsavtalet. Dock är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbete varför denne kan omfördela och förändra arbetsuppgifter inom vissa ramar. Kollektivavtalet är här ofta vägledande. Som svar på din sista fråga vem ni ska vända er till så börja med att kontakta den centrala fackföreningen och prata med dem. Det kan ibland vara enklare att prata med någon som är mera neutral i förhållande till arbetsplatsen.