HUR HITTAR MAN RISKERNA PÅ JOBBET EGENTLIGEN?

Hur inventerar man enklast risker? Jag tänker då både på fysiska och psykosociala, som dålig stämning eller ensamhet i öppna kontor? Ska man gradera dem? Hur lång tid får det ta innan risken är avhjälpt?

SVAR: När det gäller fysiska risker är det avgörande vilken bransch och vilken företagsstorlek det rör sig om. I större företag har man i allmänhet riskvärderingen gjord sedan länge i ett kvalitetssäkringssystem för arbetsmiljön. Det är framför allt nya och oförutsedda risker som visar sig när incidenter och tillbud sker som man i första hand har att ge akt på. Dessa risker inarbetas allteftersom de visar sig i systemet, i myndighetsvärlden kallat SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Det kan t ex ske vid byte av utrustning, arbets- eller kommunikationsmetod. I mindre företag kan det vara bra att utgå från checklistor med de grundläggande riskerna i punktform som finns att få t ex via branschföreningar och genom skyddsronder ta reda på läget hos er. Ladda ner föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och se hur ni förväntas arbeta www. av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete- sam/ Anlita gärna en expert från t ex företagshälsovården, eller någon arbetsmiljökonsult om ni behöver hjälp. Också för psykiska och sociala risker finns checklistor och enkätformulär. När det gäller enkäter om trivsel, stress, mobbning kan det vara svårt att få människor att vara fullt uppriktiga, något som understryker behovet av anonymitet och försiktig tolkning av enkätsvar. Lägg märke till om vissa svar står ut i förhållande till genomsnittet, och därmed indikerar att vissa personer är i farozonen. Ska risker graderas? Ja, i så motto att det man bedömer som svåraste risken ska åtgärdas först. Då ska man beakta att ”risk” teoretiskt är en händelses frekvens (hur ofta) gånger konsekvens (hur allvarligt). Även om man i allmänhet inte kan sätta talvärden på någondera bör man dock resonera inom företaget i dessa termer. När det gäller hur lång tid det får det ta innan risken är avhjälpt har arbetsmiljölagens 2a§ ett slags svar. Det lyder ”Arbetsgivaren ska … fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras”.