Får lediga jobba extra?

Jag har en anställd i mitt team som först var föräldraledig och nu är tjänstledig för att driva näringsverksamhet. Vi har fått veta att hen arbetade i sin egen verksamhet då hen var föräldraledig från oss. Är detta ok? Känns fräckt mot oss som arbetsgivare. Vad kan jag göra?

SVAR: Om den egna näringsverksamhet som den anställde skötte under föräldraledigheten konkurrerade med, eller byggde på resurser som var företagets, var det ett brott mot den allmänna lojalitetsplikt den anställde har gentemot arbetsgivaren. Plikten framgår inte av lag, utan anses juridiskt ingå i anställningsavtalet. Skadestånd kan i sådana fall utdömas. Även om den föräldralediges egen verksamhet inte på något sätt blev skadlig för företaget borde hen ha tagit kontakt med företaget för att skapa visshet om att de två verksamheterna inte tangerade varandra. Då återstår frågan om huruvida den anställde haft kontakt med Försäkringskassan om att parallellt med föräldrapenningen sköta eget företag. Avsikten med föräldrapenningen är att den ska ersätta arbetsinkomst under den tid föräldern är hemma med barn. Men väljer den anställde att använda försäkringen måndag till fredag, och utveckla eller bedriva egen näringsverksamhet lördag och söndag, eller på kvällstid, kolliderar det inte med avsikten bakom försäkringen, åtminstone inte formellt. Det är dock lätt att föreställa sig diverse manipulationer med en sådan kombination, men Försäkringskassan lär inte i efterhand kunna avslöja sådana, särskilt om ingen lön tagits ut ur den egna verksamheten. Vad du kan göra? Tala ut med den anställde när hen kommer tillbaka från tjänstledigheten. P S För den som är anställd i offentlig verksamhet gäller LOA, lag om offentlig anställning, där ett förbud stadgas mot att ”ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende”.