FÅR CHEFEN FRÅGA OM FRITIDEN?

Vi har på mitt arbete varit tvungna att fylla i ett dokument där vi ska svara på vad vi gör på fritiden. Ex om vi har något arbete vid sidan av, om vi har aktier i ett företag, om vi är med i någon förening mm. Är det verkligen tillåtet för arbetsgivaren att kartlägga en arbetstagares fritid ? Dokumentet ska vara juridiskt bindande.

SVAR: Det verkar som att din arbetsgivare går för långt. I och med anställningsavtalet tillkommer vissa så kallade ”biförpliktelser”. Den kanske allra viktigaste är den sk lojalitetsplikten, som innebär att arbetstagaren ska tillvarata sin arbetsgivares intresse inom ramen för anställningen. Denna lojalitetsplikt innefattar en viss upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren – du har som anställd en skyldighet att upplysa om sådant som arbetsgivaren ”bör känna till” – t ex om du på fritiden jobbar med något som skulle kunna innebära en intressekonflikt. Denna upplysningsplikt innefattar dock inte upplysningar som kränker din personliga integritet. Det är viktigt att komma ihåg att rätten till skydd för privatlivet uppfattas som en grundläggande rättighet och skyddas i en rad internationella rättsakter där den kanske viktigaste är Europakonventionens artikel 8, som anger att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Det finns undantag härifrån, men som jag förstått din fråga är du ute efter hur omfattande ”kartläggningen av anställda” får vara. Det bästa svar jag kan ge är att frågor som rör anställningen och kan inverka skadligt på den har arbetsgivaren en rätt att ställa, men inte om fritidssysslor och ev medlemskap i olika föreningar. Utgångspunkten är för en anställd att man fritt förfogar över sin egen fritid. Har ni någon policy kring vilka upplysningar anställda bör ge på er arbetsplats? Facket kan ha synpunkter. Mitt råd är att du talar med din chef, påpekar din långtgående rätt till personlig integritet och försöker lösa situationen i samråd. Förhoppningsvis är företaget inte ute efter att kartlägga, utan snarare att lära känna.