ARBETSGIVAREN VILL BESTÄMMA SKYDDSOMBUDENS UTBILDNING!

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. Vår HR avdelning på en stor statlig myndighet insisterar på att få bestämma innehåll och att vara den som undervisar på utbildningen. Huvudskyddsombuden får litet utrymme och när vi ifrågasätter detta blir diskussionen het. Det är problematiskt om arbetsgivaren ska utbilda/ha tolkningsföreträde när skyddsombuden ska bevaka att arbetsgivaren följer gällande lagstiftning. Huvudskyddsombudets ställning undermineras också. Vad säger ni om arbetsgivaren positionering? 

SVAR: Det är inte en bra utgångspunkt för skyddsarbetet i en organisation att det blir konflikt om hur skyddsombuden ska utbildas. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka ”för att åstadkomma en god arbetsmiljö” och eftersom det i första hand är skyddsombuden som försvarar de anställdas sak tycker jag i det här fallet att arbetsgivaren hållning från början förgiftar en sådan samverkan. Är det i skyddskommittén - där frågor om ”upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön” ska behandlas (arbetsmiljölagen 6 kap. 9 §) - som diskussionen ”blir het”? I så fall tycker jag att ni bör göra en egen, utförlig tolkning av vad ”erforderlig utbildning” innebär och lägga fram den för arbetsgivaren. Finns det fysiska eller kemiska risker eller olycksfallsrisker på arbetsplatsen är nog en HR-avdelning inte den rätta utbildaren i annat än formalia vad det gäller sådana frågor. Blir ni inte överens gäller arbetsmiljöförordningens 9 §: ”... på begäran av ledamot [ska] frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket ...”