Är vägglöss skäl nog för skyddsstopp?

En av våra brukare har vägglöss i bostaden. Kan vi begära att arbetet stoppas?

SVAR: Nej, ett så kallat skyddsombudsstopp kräver att det råder ”omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv”, något som vägglusbett inte medför. Det finns heller ingen fara för smitta från sådana bett, även om vissa sjukdomsframkallande organismer kan påträffas i vägglöss. Däremot kan bakterier från andra källor, som man kan ha på händer och naglar, överföras till såren efter betten om man kliar dem. Jag kan tänka mig att ni – kanske också arbetsgivaren - redan har försökt få till stånd en förändring men inte lyckats eftersom brukaren – om det rör sig om en villa - motsatt sig en sanering eller kostnaden för den. I så fall ska arbetsgivaren ta stöd i Miljöbalken (SFS 1998:808 9 kap 9 §) som bl a säger att bostäder ska ”brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur … Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa”. I avvaktan på sanering kan klådstillande medel, på arbetsgivarens bekostnad, vara en lösning. Jag vill varna för arbetsvägran, däremot kan ni kräva tid för kontroll av att ni inte sprider lössen vidare i kläder osv.