Är ensamarbete i nattpatrullen tillåtet?

Är det tillåtet att jobba ensam inom nattpatrullen pga ensamarbete?

SVAR: I föreskrifterna Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) från Arbetsmiljöverket (finns att hämta hem från www.av.se) stadgas i § 7 att: När arbetet innebär påtaglig risk för att arbetstagare utsätts för våld, hot eller andra starkt psykiskt påfrestande förhållanden får arbetet inte utföras som ensamarbete. Vad som menas med påtaglig risk är inte utrett, men viss ledning ges i kommentaren till paragrafen. Det är arbetsgivarens sak att utröna om risken är påtaglig eller inte, något som naturligtvis inte kan ske utom i samarbete med dem som utför omvårdnaden. En klient kan ju uppträda olika mot olika personer, varför alla berörda ska komma till tals. Din fråga kan alltså inte besvaras generellt och precist, den måste besvaras med ingående kännedom om just de förhållanden som råder hos er. Om och när de ändras ska nya riskbedömningar göras.