Är det mitt ansvar att ta upp frågor om hur vi bemöter varandra, när chefen inte har den insikten?

Visst är det mitt ansvar att ta upp frågor på jobbet som hur vi bemöter varandra? Hur vi informerar vikarier? Jag har ett vikariat inom omsorgen och chefen har och kan inte ha insikt i såna frågor. Om det kommer vikarier till mig och är ledsna för att dom känner sig överkörda och kontrollerade.. Ska jag lyfta dom frågorna på en arbetsplatsträff eller bara ta det ensam med chefen?

SVAR: Rent formellt är det inte du, utan din chef, som ansvarar för arbetsmiljön. Vad gäller introduktion av nyanställda kan det förläggas på/delegeras till de anställda efter överenskommelse med ledningen, beroende på vad som är lämpligt hos er. Arbetsmiljölagen är ju en samverkanslag, som innebär att även de anställda ska bidra till den positiva arbetsmiljön, och där verkar du fylla en viktig roll på din arbetsplats! Du informerar när du ser det behovet och kollegor kommer till dig vid problem. Det låter som att du skulle passa mycket bra som skyddsombud! Som skyddsombud har du rollen att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor, du hjälper arbetsgivaren att informera och du uppmärksammar risker/problem som vidareförmedlas till chefen. Just vad gäller att föra andras klagomål vidare, som vanlig arbetskamrat, så kan det vara känsligt. Dels för dig, eftersom du som budbärare riskerar att bli syndabocken, dels för att det kan bli missförstånd. Att återge vad någon annan sagt då denne varit ledsen, kan lätt misstolkas inför chefen. Någon kan ta illa vid sig eller hamna i försvarsställning, särskilt om detta är en arbetsplats med lite hårt klimat. Jag skulle råda dig att först testa att ta upp dessa problem på en arbetsplatsträff (i anonyma ordalag) och se vad reaktionen blir. Är det ett fungerande forum att diskutera öppet i så är det bra (det är just så APT är tänkta att fungera). Finns det skyddsombud, diskutera med denne. Initiera gärna möten med chefen, för att diskutera ert arbetsklimat, men var försiktig med att prata om specifika personer. Du kan också använda utvecklingssamtalen till att fördjupa dig i de här frågorna, fast det kan aldrig ersätta den löpande dagliga dialogen i organisationen.