Behövs timer på spis?

Jag har en fråga om huruvida det behöver vara en timer på spisen eller inte. Det gäller skiftarbete på ett kontor där spisen används under nästan alla timmar under dygnet. Finns det några säkerhetskrav som gör att man behöver installera en timer?

SVAR: Ur brandskyddssynpunkt brukar man betona att spis, kaffebryggare och dylikt ska ha timer, för att minska brandrisken. Spisen och rester/kvarlämnat skräp på spisen antänds lätt och elfel i bryggare är relativt vanliga sk brandstiftare. Till brandstiftare räknas, utöver anlagd brand, slarv, glömska och tekniska fel. Det finns regler om systematiskt brandskyddsarbete, kopplat till lagen om skydd mot olyckor (2003:778). I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (2004:5) preciseras tekniska och organisatoriska brandskyddsåtgärder, såsom utrymningsvägar och släcksystem respektive utbildning, information, rutiner, underhåll och dokumentation. Jag kan inte svara på om timer står omnämnt i lagstiftningen (lagtext är sällan på den detaljnivån), men jag vet att när brandskyddsbesiktning genomförs på företag (av en extern brandskyddsorganisation) så kommer timer upp som ett åtgärdsförslag för att minimera brandrisken. Eftersom spisen är en riskkälla bör ni åtgärda brandrisken för att förebygga en olycka, särskilt när spisen är så frekvent använd som i er verksamhet.