Seko hade rätt att granska löneuppgifter

Väger skyddet för den personliga integriteten tyngre än fackets intresse av att kontrollera individers löner? Nej, säger AD.

År 2016 begärde fackförbundet Seko med hänvisning till kollektivavtalets regler om lönegranskning att få granska avlöningslistorna hos Peab Asfalt AB. Peab gick med på att lämna över fullständiga listor avseende de arbetstagare som var medlemmar i Seko. Men uppgifter om oorganiserade och arbetstagare som var med i andra fackliga organisationer avidentifierades.

Peab menade att personuppgiftslagen förhindrade dem att låta Seko ta del av registeruppgifter om arbetstagare som inte var deras medlemmar. Seko ansåg att agerandet var ett brott mot kollektivavtalet och stämde företaget inför Arbetsdomstolen (AD). AD konstaterar att Seko måste anses ha ett berättigat intresse av att ta del av kompletta lönelistor. Det var även nödvändigt för att kunna kontrollera att arbetstagarna placerats i rätt löneklasser.

Den då gällande personuppgiftslagen slog fast att intresseavvägningar får göras i vissa fall. Fackets intresse av att kontrollera kollektivavtalets efterlevnad väger i detta fall tyngre än icke-medlemmarnas intresse av att deras personliga integritet skyddas, menar AD. (AD nr 65/18)

Jonas Fogelqvist