Recensioner Utvald läsning 6/7-18

Plågor och ohälsa i uppvärmningens spår
Climate Change and the Health of Nations
Anthony McMichael
Oxford University Press
Användbar:    ★ ★ ★ ★ ★
Inspirerande: ★ ★ ★ ★
Lättläst:          ★ ★ ★ ★ ★

När IPCC, FN:s internationella klimatpanel, i mitten av oktober presenterade sin senaste rapport blev det klart att akuta åtgärder måste vidtas mot fortsatt användning av fossila bränslen. 1,5-gradsmålet kan inte nås utan att koldioxid fångas in och lagras, något som det fortfarande saknas storskalig teknik för. Vad kan vi därmed vänta oss?

Det är inga behagliga svar som epidemiologen Anthony McMichael ger i sin översikt av vad tidigare klimatförändringar resulterat i. Boken berättar om direkta och indirekta hälso- och välfärdsföljder av naturliga klimatväxlingar långt före kol-, olje- och gasförbränningens århundraden. Han ger exempel från världens alla kontinenter och historiskt så långt tillbaka i tiden som arkeologerna kunnat utröna. Malarians spridning, när tidigare alltför kalla regioner värms och ger malariamyggan nya jaktmarker, är ett välkänt exempel som får omfattande beskrivning i boken. Sjukdomen har kunnat begränsas i modern tid genom insektsdödande medel, myggskyddande sängnät och utdikning. Både olika arters lagom-zon i fråga om temperatur och evolutionsprocesserna har framträdande roller i boken. Temperaturvariationer driver förändringar av var regnet faller och författaren ägnar ett helt kapitel åt det tänkvärda faktum att ”… Climate Made Us Human”, dvs klimatet gjorde oss till människor). Medan fuktiga vindar släppte nederbörd över västra Riftdalen i Östafrika, och livet i och under skogens fruktbärande träd fortsatte som vanligt för de stora aporna där, gjorde den allt svårare torkan i den östra delen skogslivet omöjligt för samma arter. Det var för omkring sex miljoner år sedan. Författaren komprimerar skeendet därefter: ”En effektivare och snabbare upprätt gång behövdes nu för att röra sig över savannen och finna mat på marknivå. I takt med att klättrandet minskade blev armarna kortare, vilket ytterligare bidrog till upprätt gående” (övers.). Hur den upprätt gående människoapan – Homo Erectus – i alltmer utvecklade former och vandrade ut ur Riftdalen redogörs också för. Nu, betydligt senare, har Homo Sapiens som enda överlevande släkte inom arten delvis vänt på orsakssambandet. I stället för att enbart påverkas av klimatet påverkar vi det. Våra egna koldioxidbidrag till atmosfären, som nu nått nivåer utan motstycke sedan Pliocen, tre miljoner år bakåt i tiden, har skett under knappt 200 år med en motsvarande snabb global temperaturökning och åtföljande förändringar i var regnen faller. Den kan vi tåla själva, men, skriver Mc- Michael, ”det ekologiska system och de arter som våra samhällen beror av är Akilleshälen”. Sämre skörderesultat på grund av torka, hungersnöd som bäddar för brist- och infektionssjukdomar, konflikter om bättre jordar, skyfall och översvämningar med åtföljande förorening av dricksvatten, diarréer, tyfus och hepatit A. Och människoflykt från trakter utan ens en nära framtid.

Författaren blixtbelyser sådana effekter genom att ta upp kriget i Syrien. Det har klart samband med den svåra och utdragna torkan i landets nordöstra del som förvandlade vad som kallas ”den bördiga halvmånen” till torr och karg öken. Bevattningssystem slogs ut, grundvattenreserver torkade ut, sandstormar blev vanligare, betesdjuren dog. Situationen förvärrades av Assad-regimens illa övervägda förändringar av jordbrukspolitiken. Den förvärrade ”torkans demoraliserande inverkan”, varpå fattigdom, vrede och fiendskap ökade när ”tusentals förfördelade människor från norr drog mot städerna”. En klar grogrund för jäsningar och politiskreligiös extremism.

Jan Enqvist

tipset

Djurisk julklapp

Planeten behöver hjälp. På mindre än 50 år har vi förlorat i snitt 60 procent av vilda däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och reptiler. WWF arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Ge en annorlunda julgåva https://www.wwf. se/insamlingsportal/gvor/sknk-engva/1347023-sknk-en-gva