Opinion 2-19, Stärk säkerhetskulturen

Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats. Antalet dödsolyckor har i stort sett varit konstant sedan 2012 och byggbranschen är den mest skadedrabbade bland alla branscher, skriver Mikael Hansson, VD för Skydda.

Trots att flera aktörer i branschen uppmärksammat problemet under flera år fortsätter skador på arbetsplatserna att vara ett stort problem. Faktum är att dubbelt så många svenskar avled i tjänsten i januari i år jämfört med samma period 2018.

I vår nya rapport ”Säker arbetsplats” har vi tittat närmare på vad just byggarbetare och skyddsombud anser om arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Resultaten i vår undersökning visar på att det behöver vidtas åtgärder på flera olika områden.

Först och främst finns det en bristande säkerhetskultur på många byggarbetsplatser. Varannan byggarbetare använder inte sin personliga skyddsutrustning fullt ut. I många fall handlar det om att utrustningen upplevs ansträngande, att de underskattar riskerna samt att de påverkas av att deras kollegor inte heller använder sin skyddsutrustning.

En annan utmaning handlar om var ansvaret för säkerhetsarbetet ligger. Både byggarbetarna och skyddsombuden själva anser att den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet ligger på skyddsombuden. Problemet är dock att skyddsombuden saknar mandat och resurser, bara ett av fyra skyddsombud upplever att de kan påverka sin organisation.

En tredje frågeställning handlar om bristen på utbildning och kunskap. Det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som byggarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning.

Fyra av fem byggarbetare efterlyser dessutom mer utbildning. Rapporten visar med stor tydlighet att det krävs krafttag på flera olika områden. Och det är företagsledningarna som bär huvudansvaret.

Om vi ska lyckas öka säkerheten, och minska antalet olyckor, så måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre. Konkret krävs att man arbetar mer förebyggande genom att:

  • Genomföra mer frekventa och omfattande riskanalyser.
  • Genomföra fler utbildningar både för skyddsombud och byggnadsarbetare.
  • Ge skyddsombuden större mandat och resurser att påverka säkerheten på arbetsplatserna.

Skyddsombuden har en nyckelroll då de ska överföra kunskap, attityder och beteenden till medarbetarna på byggarbetsplatserna. Men först måste företagsledningen ge dem mandat – inte bara på papperet – samt resurser att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Med mer kunskap och tydligare ansvar kommer vi att kunna skapa förändrade attityder och därmed minska risken för arbetsplatsolyckor. Men vi måste agera snabbt och med full kraft!
Mikael Hansson, VD Skydda