NYA PENSIONSVILLKOR GÄLLDE ALLA

DOM När en pilot gick i pension utbröt tvist om vilka pensionsvillkor som gäller. Skulle hans pension beräknas utifrån det tidigare mer förmånliga avtalet eller det nya avtal som träffades 2013? Piloten hade haft delpension redan före 2013, och omfattades då av de gamla reglerna. Efter avtalstolkning kommer Arbetsdomstolen (AD) fram till att ordalydelsen i den bilaga som reglerar pensionerna entydigt talar för att det nya avtalet gäller även för dem som haft delpension med de gamla reglerna. (AD nr 63/18)