DÖMD FÖR HOT MOT LÄRARE

DOM Delar av en lärares uppdrag utgör myndighetsutövning. Det framgår av en ny hovrättsdom. En lärare ingrep när en elev kastade saker omkring sig. Eleven ombads lämna klassrummet. När hon vägrade kontaktades biträdande rektor, dit eleven fick bege sig för samtal. Elevens ena förälder reagerade starkt. Hon mejlade läraren, kallade agerandet för ”diktaturfasoner” och hotade med våld. Hovrätten över Skåne och Blekinge dömer nu föräldern för hot mot tjänsteman. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Hon ska dessutom betala skadestånd till läraren. (Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1602-18)